Omörite dizaýn

Omörite dizaýn

1. HYZMATDAŞLYK

 

Hakyky özleşdirilen mukdarda we goşmaçalara görä, ýöriteleşdirilen hyzmat prosesi tutuşlygyna 4-6 hepde

BIZ BIZI AELTY ..

• Topar şahsyýeti

• yhlas we keýp tagtasy

• Aralyk meýilnamalaşdyrmak

• Kritiki ýol

• aýratyn talaplar

• Býudjet

IEST GOWY ED. .RIS

• Moda, bazar we marka integrasiýasy

• Toplama temasynyň görnüşi

• Teklipleri düzmek we gowulaşdyrmak

• In Engineeringenerçilik we tehnika tassyklaýar

• Prototipler we nusgalar

• Önümçilik

• Hil gözegçiligi we ýerine ýetiriş

• Global logistika

Garnituralar we POS materiallary

2.MODEL DIZAYNI

 

Şanhaý toparyndan her aý köp ajaýyp dizaýn döredip bilendigimize buýsanýarys

3

Döredijilik we önümçilik

dizaýnerlerimiz elmydama Şanhaýyň jadyly şäherinde akýan ägirt uly täze habarlardan we dünýäniň iň täze maglumatlaryndan ylham alýarlar.

Mundan başga-da, güýçli in engineeringenerçilik we deňlik kepillendiriş toparymyz üçin sag boluň, ajaýyp ideýalary köpçülikleýin önümçilik üçin durmuşa geçirip bileris.

3. TEHNIKI GÖRNÜŞ

 

inersenerlerimiz, öndürmek isleýän dizaýnlaryňyzyň tehniki aýratynlyklaryny we çyzgylaryny düzýärler

ÖNÜMLERIEC aýratynlyklary:

• Ölçegi (görnüşi, köpri, ybadathana ...)

• Bar bolan reňkler

• Linza (PC, Polaroid, CR39, Neýlon ...)

• Material (mysal üçin, asetat / metal / titanium)

• Buraw görnüşi (mysal üçin, metal, neýlon)

• Burun ýassygy görnüşi (mysal üçin, plastmassa / metal / silikon)

• Logotip (Galyndy möhürleme, sink garyndysy trimler, metal ýasaýjy,

lazer, gyzgyn möhürlemek, çap etmek ...)

• Beýleki spesifikasiýa ...

Tehniki çyzgy ýokmy?size kömek edip bileris

özüňiz dörediň, ýöne töleg alynmagy mümkin.

4

4. Hususy kitap we paket

 

Haýsydyr bir önümimize öz markaňyzy goşuň!“HISIGHT Optical” bazardaky öňdebaryjy şahsy bellik göz önümlerini üpjün ediji

2023 定制 LOGO 300dpi

5. ÖNÜMLER WE SYITYASAT BOLANMASY

 

zawodymyzda önümlerimiziň hiliniň ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin iň soňky CNc maşynlary we bu pudakda 10 ýyldan gowrak işgär bar

QC

Ample Nusga ýa-da çyzgy tassyklanandan soň, “Hisight” ýöriteleşdirilen dizaýnyňyzyň köpçülikleýin önümçiligini çeker we soňky önümiň edil ozal tassyklan nusga ýa-da çyzgy ýalydygyna göz ýetirmek üçin berk hil barlagyny geçirer.

● Standart kepillik, önümçilik meselesi üçin gowşurylandan 1 ýyl soň