Erkekler asetat ululykdaky kwadrat äýnek minimalizm Demirgazyk görnüşli çarçuwalar

Uzak görmeýän erkekleriň äýnek çarçuwasy

Demirgazyk ululykdaky äýnek, işe ýa-da dynç alyşda dynç alýan islendik jenap üçin stilde.

Üýtgedilen äheňli açar köprüsi bilen gözüň tekiz ýokarky bölegi, burçda kiçijik gönüburçly metal çeňňek, äýnek dakýan erkeklik stilini güýçlendirýär.

  • Has giňişleýin maglumat

    Öňki gradient reňkli zolakly minimalizm dizaýny, jenap adamyň akylly we başarnykly häsiýetini görkezýär.

    Hünär ussatlygy we müşderi üçin iň oňat önüm hödürlemek pikiri bilen, tehniki işgärlerimiz köpçülikleýin önümçilikdäki tomaşa çarçuwalarynyň her bir jikme-jigi bilen gyzyklanýar.Materialshli materiallar, bölekler we esbaplar Hytaýda ýokary derejeli üpjün ediji tarapyndan üpjün edilýär we berk we doly standartlar bilen berk barlanýar.Müşderimiz üçin ähli taýýar önümi ýokary hilli üpjün edýäris we satuwdan soň doly, oýlanyşykly hyzmat edýäris.


Önümiň görkezilmegi

Müşderimiz üçin ähli taýýar önümi ýokary hilli üpjün edýäris we satuwdan soň doly, oýlanyşykly hyzmat edýäris.

Sorag-jogap

Hisight, doly özleşdirilen, moda öňe sürülýän reseptli äýnek üçin aýratyn çeşme.Her ramka köpçülikleýin önümçiligiň netijeliligi bilen elde ýasalan senetleriň nepisliginiň arasyndaky ajaýyp deňagramlylyk nokadynda seresaplylyk bilen tamamlanýar.Netijede, model äýnek dakýanlar üçin rahatlygy we fitnesi üpjün eder.Gözlükleriň durmuş durmuşyňyz we şahsy tagamyňyz üçin iň oňat görnüşi getirjekdigine göz ýetirersiňiz.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz, äýnek we aragatnaşyklary satyn almak ýönekeý we ajaýyp bolmak üçin bütin dünýäde äýnek satýanlara, markalara we lomaý satyjylara güýç berýär.

Kepilligiňiz näme?

Islendik hil meselesi üçin 30 gün kepillik berýäris.Tötänleýin zeperleri, dyrnaklary, döwülmegi ýa-da ogurlygy öz içine almaýar.

Haýsy önümleriňiz bar?

Önümlerimiz ähli jyns we ýaş üçin optiki äýnekleri, reseptli äýnekleri, moda äýneklerini we okamak üçin äýnekleri we ş.m. öz içine alýar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň