Günlük äýneklerini nädip saýlamaly

Günlük äýnekleri gözüňizi zyýanly ultramelewşe şöhlelerinden goraýar, ýagty şertlerde göz gabagyny azaldýar we uçýan galyndylardan we beýleki howplardan goraýar.Dogry jübüt tapmak, işe sürýän bolsaňyz ýa-da daga çyksaňyzam rahatlygyňyzyň açarydyr.

HISIGHT-de hödürlenýän ähli äýnek ultramelewşe şöhläniň 100% -ini bloklaýar.UV gorag maglumatlary, nirä satyn alsaňyzam, satyn alýan islendik äýnekleriň asylgysynda ýa-da bahasynyň stikerinde çap edilmelidir.Eger ýok bolsa, başga jübüt tapyň.

HISIGHT-iň saýlamasyny dükanäýnek.

Günlük äýnekleriniň görnüşleri

Tötänleýin äýnek: Gündelik ulanyş we esasy dynç alyş çäreleri üçin iň gowusy, tötänleýin günlük äýnekleri işe gidip, şäherden aýlanyp ýörkäňiz, gözüňizi güne öwürmekde ajaýyp iş edýär.Tötänleýin günlük äýnekleri, adatça, sport görnüşleriniň intensiwligini dolandyrmak üçin döredilen däldir.

Sport äýnekleri: Ylgamak, gezelenç we welosiped sürmek ýaly çäreler üçin döredilen sport äýnekleri ýeňil agramy we çalt başdan geçirmeler üçin ajaýyp amatlylygy hödürleýär.Endokarky çarçuwaly we linzaly materiallar, tötänleýin günlük äýneklerine garanyňda has täsirli we çeýe.Sport äýnekleri, adatça, burun ýassygy we ybadathana uçlary bilen tapawutlanýar, bu derleseňizem çarçuwalary ýerinde saklamaga kömek edýär.Käbir sport äýnekleri çalşylýan linzalary öz içine alýar, şonuň üçin dürli ýagtylyk şertlerine düzediş girizip bilersiňiz.

Buzluk äýnek: Buzluk äýnekleri gözüňizi belentlikdäki güýçli yşykdan we gary şöhlelendirýän gün şöhlesinden goramak üçin ýörite döredilen äýnekdir.Lightagtylygyň gapdallara girmeginiň öňüni almak üçin köplenç örtükli giňeltmeler bar.

Günlük linzasynyň aýratynlyklary

Polýarlaşdyrylan linzalar: Polýarlaşdyrylan linzalar parlaklygy ep-esli azaldar.Suw sportundan lezzet alýan bolsaňyz ýa-da ýalpyldawuklyga aýratyn duýgur bolsaňyz, polýarizasiýa ajaýyp aýratynlykdyr.

Käbir hadysalarda polýarizirlenen linzalar şemal penjirelerindäki reňkler bilen reaksiýa döredýär, kör tegmilleri döredýär we LCD okalma mümkinçiligini peseldýär.Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, aýnaly linzalary ýalpyldawuk azaltmagyň alternatiwasy hökmünde kabul ediň.

Fotohrom linzalar: Fotohrom linzalar üýtgeýän ýagtylygyň intensiwligine we şertlerine awtomatiki sazlanýar.Bu linzalar hakykatdanam ýagty günlerde has garalýar we şertler garalanda has ýeňil bolýar.

Birnäçe gowak: Fotohrom prosesi sowuk şertlerde işlemek üçin has köp wagt alýar we UVB şöhleleri penjiräňize girmeýänligi sebäpli awtoulag süreniňizde asla işlemeýär.

Çalyşýan linzalar: Käbir aýna äheňleri dürli reňkdäki çalşylýan (aýrylyp bilinýän) linzalar bilen gelýär.Bu köp linzaly ulgamlar gözüňizi goramagy işleriňize we şertleriňize laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Dürli ýagdaýlarda ygtybarly öndürijilik gerek bolsa, bu opsiýany göz öňünde tutuň.

Görünýän ýagtylyk geçirişi

Linzaňyz arkaly gözüňize ýetýän ýagtylygyň mukdaryna “Visible Light Transmission” (VLT) diýilýär.Göterim bilen ölçelýär (we HISIGHT.com sahypasyndaky önümleriň sanawynda görkezilýär), VLT linzalaryňyzyň reňkine we galyňlygyna, ýasalan materiallaryna we üstündäki örtüklere täsir edýär.Ine, VLT göterimine esaslanýan günlük äýneklerini saýlamak üçin käbir umumy görkezmeler:

0–19% VLT: Açyk, güneşli şertler üçin amatly.

20-40% VLT:Allhli maksatly ulanmak üçin gowy.

40 +% VLT:Howa we pes ýagtylyk şertleri üçin iň gowusy.

80–90 +% VLT:Örän garaňky we gijeki şertler üçin linzalary hakykatdanam arassalaň.

Gün aýnasynyň obýektiw reňkleri (reňkler)

Linza reňkleri görünýän ýagtylygyň gözüňize näderejede ýetýändigine, beýleki reňkleri näderejede gowy görýändigiňize we gapma-garşylyklary näderejede görýändigiňize täsir edýär.

Gara reňkler (goňur / çal / ýaşyl)gündelik ulanmak we açyk howada işlemek üçin amatlydyr.Garaňky kölegeler, esasan, parlaklygy kesmek we orta-ýagty şertlerde göz gabagyny azaltmak üçin niýetlenendir.Çal we ýaşyl linzalar reňkleri ýoýmaz, goňur linzalar bolsa ownuk ýoýulmalara sebäp bolup biler.

Açyk reňkler (sary / altyn / amber / gül / vermillion):Bu reňkler orta we pes derejeli ýagtylyk şertlerinde has ýokarydyr.Olar köplenç lykiada typmak, garda typmak we beýleki gar sportlary üçin ajaýyp.Ajaýyp çuňlugy duýmagy üpjün edýär, kyn, tekiz ýagtylyk şertlerinde gapma-garşylyklary güýçlendirýär, obýektleriň görünişini gowulandyrýar we daş-töweregiňizi has ýagty görkezýär.

Günlük aýnasy örtükler

Günlük äýnekleri näçe gymmat bolsa, birnäçe gatlak örtükleri bolmagy ähtimal.Bular öz içine alyp bilergidrofobik örtüksuwy yzyna gaýtarmak, andyrma garşy örtükçydamlylygyny ýokarlandyrmak we anduman garşy örtükçygly şertler ýa-da ýokary energiýa çäreleri üçin.

Aýna ýa-da fleş örtükkäbir aýna linzalarynyň daşky ýüzlerine ulanylýan şöhlelendiriji filme degişlidir.Obýektiviň ýüzüne düşýän ýagtylygyň köpüsini şöhlelendirip, parlaklygy azaldýarlar.Aýnaly örtükler obýektleriň garaňky bolmagyna sebäp bolýar, şonuň üçin köplenç öwezini dolmak üçin has ýeňil reňkler ulanylýar.

Günlük aýna materiallary

Aýna aýna linzalaryňyzda ulanylýan material olaryň aýdyňlygyna, agramyna, berkligine we bahasyna täsir eder.

Aýnaýokary optiki aýdyňlygy we ýokary çyzmaga garşylygy hödürleýär.Şeýle-de bolsa, beýleki materiallardan has agyr we gymmat.Aýna täsir edilende “möý” bolar (ýöne çip ýa-da döwülmez).

Poliuretanýokary täsire garşylygy we ajaýyp optiki aýdyňlygy üpjün edýär.Çeýe we ýeňil, ýöne gymmat.

Polikarbonatajaýyp täsire garşylygy we gaty gowy optiki aýdyňlygy bar.Elýeterli, ýeňil we pes göwrümli, ýöne az çyzmaga çydamly.

Akrilpolikarbonata arzan alternatiwadyr, tötänleýin ýa-da wagtal-wagtal ulanylýan äýnek üçin iň amatlydyr.Polikarbonatdan ýa-da şekiliň ýoýulmagy bilen aýnadan has çydamly we optiki taýdan düşnükli.

Günlük aýna çarçuwaly materiallar

Çarçuwany saýlamak, linzalar ýaly möhümdir, sebäbi ol äýnekleriň rahatlygyna, berkligine we howpsuzlygyna goşant goşýar.

Metalýüzüňize sazlamak aňsat we görüş ugruňyza az üns bermeýär.Beýleki görnüşlere garanyňda has gymmat we az çydamly we ýokary täsirli işler üçin däl.Metal ýapyk awtoulagda goýulsa, geýmek üçin gaty gyzyp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Aýratyn metallara poslamaýan polat, alýumin we titanium girýär.

Neýlonmetaldan arzan, ýeňil we çydamlydyr.Käbir neýlon ramkalar sporta ýokary täsir edýär.Içki, sazlap bolýan sim ýadrosy bolmasa, bu ramkalar sazlanyp bilinmez.

Asetat: Kämahal “elde ýasalanlar” diýlip atlandyrylýan plastmassa görnüşleri dürli görnüşli äýneklerde meşhurdyr.Has köp reňk görnüşleri mümkin, ýöne olar has çeýe we bagyşlaýjy.Activityokary işjeňlikli sport görnüşleri üçin niýetlenen däldir.

Kastor esasly polimerkastor ösümliklerinden alnan ýeňil, çydamly, nebit däl materialdyr.

 

Günlük aýna laýyk maslahatlar

Jübüt äýnek synap göreniňizde käbir maslahatlar:

  • Çarçuwalar burnuňyza we gulaklaryňyza berk ýapyşmalydyr, ýöne çümmük ýa-da sürtmeli däl.
  • Günlük äýnekleriniň agramy gulaklaryňyz bilen burnuňyzyň arasynda deň paýlanmalydyr.Çarçuwalar bu aragatnaşyk nokatlarynda artykmaç sürtülmezlik üçin ýeterlik ýeňil bolmaly.
  • Kirpikleriňiz çarçuwa degmeli däldir.
  • Köprüde we / ýa-da ybadathanalarda çarçuwany seresaplylyk bilen egip, demir ýa-da simli çarçuwalaryň sazlamasyny sazlap bilersiňiz.
  • Burun böleklerini has ýakyn ýa-da has uzakda gysyp sazlap bilersiňiz.

Onlaýn söwda?Gollanma üçin “kiçi ýüzlere laýyk” ýa-da “orta we uly ýüzlere laýyk” ýaly laýyk görkezmeleri öz içine alýan önüm düşündirişlerini gözläň.Birnäçe marka sazlanyp bilinýän ýa-da birnäçe uzynlykdaky ybadathanalary hödürleýär.


Iş wagty: Mart-04-2022