Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlaýar?

Şanhaý toparyndan her aý köp ajaýyp dizaýn döredip bilendigimize buýsanýarys.Dizaýnerlerimiz, Şanhaýyň jadyly şäherinde akýan ägirt uly täze pikirler we dünýäniň iň täze maglumatlary bilen ylham alýarlar.Mundan başga-da, güýçli in engineeringenerçilik we hil barlagy toparymyz üçin sag boluň, ajaýyp ideýalary köpçülikleýin önümçilik üçin durmuşa geçirip bileris.

Işlemegi we wizual aňlatmany birleşdirýän täze we dinamiki äýnek dizaýnlaryny bermäge dowam edýär.
Näme üçin bizi saýlaýar?
Näme üçin bizi saýlaýar?
Näme üçin bizi saýlaýar? Näme üçin bizi saýlaýar?

Näme üçin ABŞ-ny saýlaň

Döredijilik önümçiligi

01

GÖRNÜŞLI we HYZMATÇY

Her bir tomaşany heýkeltaraş hökmünde göz öňüne getirýäris, dürli reňk we materiallar bilen utgaşyp, yşyklar we kölegeleriň täze wizual oýunlaryny döredýäris.
Biziň stilimiz, döredijilik gurluşy, ýumşak çyzyklar, owadan nagyş we inçe gurluşy, käte näzik ýa-da galyň metal esbaplary bilen häzirki zaman siluetlerine täzelenen nusgawy şekilleriň utgaşmasydyr.

Döredijilik önümçiligi

02

GÖRNÜŞ WE OCERLIK

Everythinghli zady mümkin boldugyça ýerli we ýakyn çeşmelerden alýarys.

OCerli dizaýnerler we döredijiler

Dünýäniň häzirki zaman halkara şäheri bolan Şanhaýda ajaýyp döredijilik adamlary bar, şonuň üçin Şanhaý dizaýnerleri, döredijileri we moda redaktory bilen ähli keşbimizi ösdürýäris.

GÖRNÜŞ WE OCERLIK

Döredijilik önümçiligi

03

ÖNÜMLER DIZAYNY, ŞANGHAI

Taslama bilen dolandyrylýan kompaniýa hökmünde Şanhaý dizaýn toparymyz dizaýn işine ep-esli wagt töleýär.Köp zehinli pikirlerden başlaýarys, ylham uçguny islendik ýerden we pursatda bolup geçdi.Soňra käbir pikirler başlangyç çyzgylar arkaly işlener.In engineener toparymyz bilen ähli gurluşy, bar bolan materiallary, laýyklygy we tehniki jikme-jiklikleri barlandan soň, ähli reňk gabat gelýänleri bilen soňky dizaýny taýýarlarys.

ÖNÜMLER DIZAYNY, ŞANGHAI

04

HIGHokary hil materiallary

Asetat we metal göz aýagymyzy öndürmek üçin ulanylýan esasy materialdyr.Asetat pagta we agaç tozanlaryndan emele gelýän ösümlik materialydyr.Bu äýneklerimizde ajaýyp reňkleri we ýokary hilli bezegleri ýerine ýetirmek üçin ajaýyp häsiýetlere eýedir.Dünýäniň meşhur markasyndan ýokary hilli asetat bilen ähli modelleri öndürýäris.Çarçuwalar üçin metal böleklerimiz meşhur zawodda öndürilýär, onlarça ýyllyk taryhy bar.

HIGHokary hil materiallary

05

Çalt dizaýn

Her aý yzygiderli täze pikirleriň, şekilleriň, çyzgylaryň jemlenmegi, her çarçuwanyň dizaýnyna has köp baha bermegiň açarydyr.Şol bir wagtyň özünde, ajaýyp inersenerlerimize we tehniklerimize bil baglaň, üstesine-de, rahat hyzmatdaşlyk prosesi we baý bilim, estetika bilen iň oňat hilli öndürijilik bilen işlemegiň arasynda ajaýyp deňagramlylygy döredip bileris.
Iň esasy zat, her kimiň jogapkärçiligi düşnükli we bilelikde bilelikde işleýän kompaniýanyň güýçli ulgamy arkaly, müşderimiz üçin tapawutly dizaýny we proto görnüşini gaty çalt, hatda müşderimiziň göz öňüne getirişimizdenem düzüp bileris.

Çalt dizaýn

06

ÖNÜMLER WE GÖRNÜŞ

Göz aýagymyzyň çarçuwalaryny we aýna äýneklerini öndürmek üçin materiallaryň we komponentleriň köpüsi Wençhououda öndürilýär we Wençzhououda öndürilýär, aralyklary mümkin boldugyça has ýakyn saklaýar we daşky gurşawy çap etmegi azaldýar.Mundan başga-da, üpjün edijilerimiz bilen her dürli ajaýyp aýratyn bölekleri we gözegçilik bahasyny gaty gowy ösdürip bileris.

ÖNÜMLER WE GÖRNÜŞ

Döredijilik önümçiligi

07

SYITYASAT Kepilligi

Her bir müşderi üçin iň oňat önüm hödürlemek, başdan hemmeleriň ýüregine ornaşan kompaniýamyzyň ynamydyr.Hemmämiz hemme zadyň bir wagtyň özünde edilmelidigine ynanýarys.Soňra köp sanly paýhasly, ylmy amallar we iş düzgünleri hil barlagy ulgamymyzda örän möhümdir.Täze modeliň çyzgy kagyzlarynyň bir kagyzyndan başlap, köpçülikleýin harytlar bukjasynyň ahyryna çenli hil hakda alada edip başlaýarys.
Synag laboratoriýamyz önümimiziň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçinem möhümdir.

SYITYASAT Kepilligi

Häzirki zaman önümçiligi

Adaty zawoddan tapawutlylykda önümçilik bazamyz uzak möhletli durnukly ösüşi göz öňünde tutup döredildi Köpçülikleýin önümçilik ýerleşişi, adamlaşdyrylan iş gurşawy, ösen tehnika, hünär laboratoriýasy, akylly ulgamlaýyn önümçilik prosesi we dolandyryş, ýokary öndürijilik gurmak üçin sarp edýäris we ökde we tejribeli önümçilik toparymyz bilen netijeliligi guramak.

GYSGAÇA IŞ

GYSGAÇA IŞ

AWTOMATIK Maşyn

AWTOMATIK Maşyn

STANDARD LAB

STANDARD LAB

IEST GOWY SYITYASAT

Her önümçilik ädimine çynlakaý gözegçilik bilen takyk önümçilik.
IEST GOWY SYITYASAT
IEST GOWY SYITYASAT
DURMUŞ

KOREBIR EKO MATERIALLARY, ÖNÜMLERI

Bio ýa-da gaýtadan işlenen materiallary ulanýan ekologiýa taýdan arassa täze modelleri hödürleýäris.Müşderimiz zerur bolsa ähli zerur şahadatnamalar we materiallar synag hasabaty berlip bilner.

GÖRNÜŞ WE EDEBI IŞ

GÖRNÜŞ WE EDEBI IŞ

Önümlerimiz mümkin boldugyça ýerli bolmaga synanyşyp, adalatly we ahlakly önümçilik usullaryny ulanyp döredilýär.Zawodymyzda işleýän ökde hünärmen, äýnek ýasamak prosesi barada gaty jikme-jik we giňişleýin bilimlere eýe bolup, Hytaýda önümçilik üçin Dünýä saglygy, howpsuzlygy we standartlary kanunlarynyň ýokary hiline laýyk gelýän howpsuz şertlerde işlemekden lezzet alýar. Zawodymyz hem barlandy ýaly dünýä belli abraýly guramalar tarapyndan

hyzmatdaş