Essilor Lýukottika sanly dünýä

Ikinji uly hünärmen öndüriji we ikinji uly lýuks topary hersi elinden gelenini edýärkä, ilkinji iri hünärmen öndüriji we ilkinji uly lýuks topary henizem güýç toplaýana meňzeýär.

Kompaniýa 2- 内 页 0

2017-nji ýyldan başlap, dünýäniň iň uly äýnek öndürijisi bolan Italiýanyň “Luxottica Group” we iň uly äýnek öndüriji Essilor, obýektiw önümçiliginiň we äýnek çarçuwalarynyň doly önümçilik işini EssilorLuxottica toparyna öwürmek üçin birleşmegi yglan etdi. bazar bahasy 59 milliard ýewro.Indiki ýyl 16,160 milliard ýewro girdeji gazandy.Reý-Ban we Oakli ýaly günlük äýnek markalarynyň esasy kompaniýasy hökmünde EssilorLuxottica, şeýle hem, Chanel, Jorjio Armani, Prada, Burberry we ş.m. ýaly kaşaň markalar üçin äýnek agentliginiň hukuklaryna eýe.

 

Soňky iki ýylda EssilorLuxottica maýa goýum we maliýeleşdirmek meselesinde uly ädim ätmedi, tersine, Metanyň ozalky Facebook ýaly tehnologiýa kompaniýalary bilen çuňňur hyzmatdaşlygy berkitmegi saýlady.2021-nji ýylyň sentýabr aýynda EssilorLuxottica “Reý-Ban” arkaly “Facebook” bilen hyzmatdaşlykda “Reý-Ban hekaýalary” atly akylly äýnek çykardy.Akylly äýnek diýlip atlandyrylsa-da, kamera bilen enjamlaşdyrylan bolsa-da, bu äýnek hiç hili sanly displeýi duýmaýar, wezipesi suratlary, wideo we ses almak üçin has köp, şonuň üçin bu önüm “Facebook” -yň çykarjak hakyky AR hasaplanýar. geljekde Spektakl synagynda.

Kompaniýa 2- 内 页 1

Reý-Ban AR äýnegini çykarýar.Muňa jogap hökmünde “Facebook Reality Labs” -iň AR-nyň VP-si Aleks Himel: “Dünýäniň iň uly we iň gowy kompaniýalary tarapyndan satylan dünýäniň iň ajaýyp äýnekleri, başlamagyň haýsy ýoly bar?” Diýdi.Geýip bolýan enjam Rocco Basilico, “Facebook” bilen hyzmatdaşlykda akylly geýilýän tehnologiýanyň bir gün toparyň beýleki 20 kooperatiw markasyna çenli giňeldilip bilinjekdigini habar berdi.

“Söýginiň we bagtyň” hyzmatdaşy hökmünde adyny Meta diýip üýtgedenden soň, “Facebook” -yň metaverse düşünjesini yzarlamagyny we maýa goýmagyny göz öňünde tutsak, akylly äýnek pudagyna yzygiderli öňe gitmek, gazaply bazaryň öňünde EssilorLuxottica üçin saýlama bolup biler. bäsdeşlik.Başga ýol tapyň.

Kompaniýa 2- 内 页 2

Iň uly lýuks topar LVMH barada aýdylanda bolsa, italýan äýnek öndürijisi Markoline maýa goýmak we paýnamalaryň 51% -ini saklamak we L Catterton Asia gaznasy bilen Koreýa markasynyň ikinji uly paýdary bolmak bilen birlikde LVMH henizem äýnek görmedi.Iş tarapynda möhüm başlangyçlar bar.Bernöne Bernard Arnaultyň yzygiderli stiline görä, 80 ýaşynda pensiýa çykyp, ýokary derejeli sagat meýdançasynyň gabawyny tamamlamazdan ozal, LVMH toparynyň äýnek bazaryna güýçli hüjüm edip başlajakdygy-da gaty jedelli mesele.


Iş wagty: Iýun-11-2022